Chair(s)

Linda Petzold

Committee Members

Faculty

Elizabeth Belding

Kate Kharitonova

Yu-Xiang Wang

Chandra Krintz

Michael Beyeler

Frederic Gibou

Yuan-Fang Wang

Staff

Greta Halle

Hanna Wong

Student Representative 

TBD

Contact Us: dei-chairs@cs.ucsb.edu